Register internship

Why come to China?
Travel Internship
Full Name:
Gender:
Marriage status:
Nationality:
Email:
Telephone:
Fax:
Address:
Education:
Major:
Degree:
   
Work experience description in
colleges, universities or companies
Area...
Beijing Shanghai Tianjin
Chongqing Anhui Fujian
Gansu Guangdong Guangxi
Guizhou Hainan Hebei
Henan Heilongjiang Hubei
Hunan Jilin Jiangsu
Jiangxi Liaoning Inner Mongolia
Ningxia Qinghai Shaanxi
Shandong Shanxi Sichuan
Yunnan Tibet Xinjiang
Zhejiang Hong Kong Taiwan
Macau Anywhere
I am looking for intership at:
University Companies
High School Private School
Govrnment Agency Other
I am thinking about internship in China for:
4-5-Month  
8-10-Month  
Other
Available Date for China:
Comments & Suggestions:
Why come to China?
Teach Work
Full Name:
Gender:
Marriage status:
Nationality:
Email:
Telephone:
Fax:
Address:
Education:
Major:
Degree:
Salary Expected:
(Average salary in China is RMB3000)
Work experience description in
colleges, universities or companies
Working experience in China:
I wish to teach:
Oral English Conversation
Business English Literature
Writing Others
area...
Beijing Shanghai Tianjin
Chongqing Anhui Fujian
Gansu Guangdong Guangxi
Guizhou Hainan Hebei
Henan Heilongjiang Hubei
Hunan Jilin Jiangsu
Jiangxi Liaoning Inner Mongolia
Ningxia Qinghai Shaanxi
Shandong Shanxi Sichuan
Yunnan Tibet Xinjiang
Zhejiang Hong Kong Taiwan
Macau
I wish to teach English at:
University Companies
High School Private School
Govrnment Agency Other
I am thinking about teaching/working in China for:
1-Month 2-Month
3-Month Other
Available Date for China:
Comments & Suggestions: